St._John_the_Baptist_&_St._Alkmund,_Aymestrey,_Herefordshire_sally